Word Play

"; echo '$StartingText : ' . "$StartingText"; echo '

strtoupper() applied to $StartingText'; echo "

$UppercaseText

"; echo '

strtolower() applied to $StartingText'; echo "

$LowercaseText

"; echo '

ucfirst() applied to $LowercaseText'; echo "

" . ucfirst($LowercaseText) . "

"; echo '

lcfirst() applied to $UppercaseText'; echo "

" . lcfirst($UppercaseText) . "

"; $WorkingText = ucwords($LowercaseText); echo 'ucwords() function applied to $LowercaseText, which has already had ucfirst() function applied to it.'; echo "

$WorkingText

\n"; echo "

Result of md5

"; echo "

" . md5($WorkingText) . "

\n"; echo '

Result of substr($WorkingText),0,6)'; echo "

" . substr($WorkingText,0,6) . "

\n"; echo '

Result of substr($WorkingText,7)'; echo "

" . substr($WorkingText,7) . "

\n"; echo '

Result of strrev($WorkingText)'; echo "

" . strrev($WorkingText) . "

\n"; echo '

Result of str_shuffle($WorkingText)'; echo "

" . str_shuffle($WorkingText) . "

\n"; ?>