Checking “aasdfdasfdss”


Warning: “aasdfdasfdss” must be 7 or 10 characters

Warning: “aasdfdasfdss” contains non numeric characters

“aasdfdasfdss” is not valid


Checking “12345678901”


Warning: “12345678901” must be 7 or 10 characters

“12345678901” is not valid


Checking “12345678”


Warning: “12345678” must be 7 or 10 characters

“12345678” is not valid


Checking “12345”


Warning: “12345” must be 7 or 10 characters

“12345” is not valid


Checking “1234”


Warning: “1234” must be 7 or 10 characters

“1234” is not valid


Checking “123”


Warning: “123” must be 7 or 10 characters

“123” is not valid


Checking “12”


Warning: “12” must be 7 or 10 characters

“12” is not valid


Checking “111-1111”


“1111111” is valid


Checking “(111) 111-1111”


“1111111111” is valid


Checking “111-111-1111”


“1111111111” is valid


Checking “111111”


Warning: “111111” must be 7 or 10 characters

“111111” is not valid


Checking “”


Warning: “” must be 7 or 10 characters

Warning: “” contains non numeric characters

“” is not valid


Checking “aaa-aaaa”


Warning: “aaaaaaa” contains non numeric characters

“aaaaaaa” is not valid